Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Островная, д. 6
Телефон:  +7 (39422) 5-38-30
E-mail:  rguzrpb@yandex.ru 
free-png.ru-306-340x340.png icons8-telegram-logo-67.png
 
Версия для слабовидящих

Уругларның чайгы дыштанылга үезинде сугга айыыл чок чоруу – улуг улустуң сагыш салыышкыны!

Уругларның чайгы дыштанылга үезинде сугга айыыл чок чоруу – улуг улустуң сагыш салыышкыны!
Чайгы дыштанылга эгелээни-биле, улуг улустуң мурнунда кол сорулга – ажы-төлдүң дыштанылга үезинде айыыл чок чоруун хандырары. Уругларның хөөлбектерге айыыл чок чоруунуң дугайында республиканың уруглар садтарынга болгаш школаларынга доктаамал профилактиктиг акциялар база янзы-бүрү хемчеглер - «Звезда спасения» Бүгү российжи конкурс, «Безопасность жизнедеятельности» III Бүгү российжи электроннуг олимпиада, Бүгү российжи ОБЖ-ниң ажык кичээлдери, айыыл чок чорук декадалары, «Безопасное поведение на водных объектах» инструктажтар, «Правила безопасности в речке» беседалар болгаш оон-даа өске хемчеглерни эрттирип турган.

Уруглар-биле ажылда улуг үлүг-хууну Тываның ГО база ЧС албанының болгаш ТР-ниң ОБЯ-зының ажылдакчылары киирип турар. Олар сезон аайы-биле профилактиктиг кичээлдерни, беседаларны, айыыл-халаптарның дугайында доктаамал сагындырып, суг объектилеринге дүрүмнер болгаш айыылга таварышкан кижиге бирги дузаны көргүзериниң аргаларының дугайында чугаалап берип турар.

Башкыларның болгаш ада-иелерниң күжениишкиннери-биле республиканың девискээринге чылдың-на рейдилиг хемчеглерни эрттирип турар.
Бо хүнде республикада ада-ие патрульдары уругларның бертинип кемдээрин болдурбазы-биле ажылды чорудуп турар. Ниитизи-биле бо хүнге чедир 2657 ада-ие патрулю организастаттынган. Аңаа 23063 кижи хаара туттунган.

Хүннүң-не ада-ие патрульдары биле чогуур организацияларның база Республиканың немелде өөредилге сайзырадыр төптүң специалистери суг объектилериниң чанынга сугга таварылгалар болбазы-биле хыналданы чорудуп турар.

Тываның Өөредилге яамызы чайгы дыштанылгалар үезинде уругларның бертинип кемдээрин болгаш өлүп-хораарын болдурбазы-биле ада-иеге сүмелерни берип турар.

Сугга эң-не айыыл чок дыштанылга – улуг улустуң хайгааралы-биле. Ынчалзажок, уругну каяа-даа хайгаараары болдунмас, ылаңгыя уруг чаш эвес апарган болза, бо таварылгада уругларга хөөлбекке база кылымал хөөлбекке айыыл чок чорук дугайында сагындырары эргежок чугула.

Ажы-төл-биле кады-даа дыштанып турар болза, уругларга дараазында дүрүмнер ажыктыг болур:
- бир эвес уруг 10 хар четпээн болза азы ол сугга чегей туттунуп турар болза, эштиирде кедер чеңи-чокту ажыглаар;
- уругларга суг иштинге чаштынып ойнаары азы оюн-баштак-биле бот-боттарын сугже киир идип ойнаары айыылдыг дээрзин тайылбырлаар;
- танывазы черге азы бөдүүн суг үнүжү сырый үнген черлерге шымнып эштири хоруглуг дээрзин тайылбырлаар, ол ышкаш бок азы даштарга кемдеп болурунуң азы эмин эрттир ханы черге таваржы бергеш, айыыл болуп болурунуң дугайында база;
- үрдүрген эштир кудустарга ырадыр эштип болбас, ол дээрге бүзүрел чок херексел, ону чүгле хөөлбектиң эриинге эштиринге ажыглап болур;
- эштир үени хынаар – соок сугга үр үе иштинде турары айыылдыг;
- уругга даштарга азы сугга кемдей бербес кылдыр тааржыр идик садып бээри чугула.

ТР-ниң Өөредилге яамызының албан езузу-биле социал четкизинден медээни алган.

Назад

Полезная информация