img10Чылдың-на сентбярь 10-да бүдүн делегейде Бүгү-делегейниң амызынга четтинерин болдурбазының хүнүн демдеглеп турар. Бо хүннүң кол сорулгазы – кижилерге амызынга четтинерин чайладып болур дээрзи. Бүгү-делегейниң кадык камгалал организациязы (ВОЗ) хөй-ниити кадык камгалалының приоритеди деп санап турар. ВОЗ-туң көргүзүглери-биле, чылдың-на 800 муң кижи амызынга четтингеш, өлүп турар.  

Амызынга четтинериниң кол чылдагааннарынга ядыы-түреңги чуртталга, ажыл чок чорук, сагыш-сеткил аарыглары, муңчулуушкун, чуртталгага эмин эрттир хөңнү калганы база аар-берге аарыглар хамааржыр.

 

 

 

Эксперттерниң санап турары-биле алырга, үстүнде бижиттинген чылдагааннарның кайызы-даа, чүге кижи амы-тынынга четтингенил дээрзин долузу-биле тайылбырлап шыдавас бооп турар.

Чамдыкта кижилер бодунуң амызынга шыдажыр аргажок сагыш аарыы дээш четтинерин бодаар. Кажан эмин эрттир берге апаарга, ол бодунуң аас-кежик чогунга, чидириинге чүгле амы-тынынга четтинери чаңгыс арга деп бодаар. Эки, буянныг, чылыг-чымчак сөс берге байдалда кижини шак ол берге байдалындан үндүрүп ап болур.

Кажан кижиге дуза херек апарза, а дуза дилептер кижи чанында чок болза, амыдыралдың берге байдалынга таварышкан болза, арга-сүме айтырыптар кижи чок болза, ажыл-агый чок калган болза, “Бүзүрел телефону” (“Телефон доверия”) албанның специалистери : 8-800-2000-122, 6-00-07; 8-963-204-9009 дугаарлыг телефоннар-биле дузаны кадар. Ук албанның психологтары консультацияларны, арга-сүмени бээр. Чүгле долгаптар, оон дузаны специалистер кадар!

Чуртталга ынак болуңар!